Algemene Voorwaarden/ privacyverklaring (AVG)

 

Algemene voorwaarden

Betaling geschiedt voorafgaand aan deelname aan de studiebegeleiding.

 • Er kan aan het eind van elke maand een wijziging in het aantal dagdelen worden doorgegeven of besloten worden de studiebegeleiding stop te zetten.
 • Dit kan alleen door ouders worden gedaan via de mail of schriftelijk.
 • Wanneer u van ons een bevestiging van de deelname heeft ontvangen is het contract voor de studiebegeleiding, individuele coaching of voor deelname aan een training vastgelegd en bindend. U krijgt hier altijd minimaal 1 week bedenktijd voor.
 • Ziet u toch af van deelname na 1 week bedenktijd en is er nog geen gebruik gemaakt van de aangeboden dienst dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Alleen wanneer een leerling door bijzondere schoolactiviteiten, georganiseerd door het Dendron College, niet op de aangegeven dag kan deelnemen aan het Studeerlokaal dan kan de leerling/ouder er voor kiezen een andere dag in diezelfde week of in de aansluitende week gebruik te maken van het Studeerlokaal.
 • De facturering vindt maandelijks plaats behalve in de maanden Juli en Augustus. De vakanties, feest- en sluitingsdagen worden van de totale som van vergoedingen in een schooljaar afgetrokken en over de 10 maanden verdeeld. Er wordt een gelijk bedrag per maand betaald ongeacht het aantal schooldagen in een maand.
 • Het Studeerlokaal is gesloten op de vrijdagen voorafgaand aan een vakantie of bijzondere activiteit op school waar de gehele school aan deelneemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstviering.
 • Er volgt geen restitutie door het Studeerlokaal wanneer er niet voldaan is aan de, normaal te verwachte, inspanningsverplichting door de leerling die gebruik heeft gemaakt van de diensten geleverd door het Studeerlokaal.
 • Bij betalingsachterstand, in welke vorm dan ook, kan er helaas niet langer worden deelgenomen aan de diensten geleverd door het Studeerlokaal.
 • Wanneer de kosten niet binnen de gestelde betalingstermijn worden betaald zijn wij helaas genoodzaakt om daarvoor passende maatregelen te treffen.
 • Het Studeerlokaal behoudt het recht om een leerling die zich niet passend gedraagt, de toegang te weigeren en het contract te beëindigen.
 • Het Studeerlokaal brengt gedurende de duur van de periode advies uit aan ouder en leerling aangaande het aantal te volgen dagdelen. De advisering aangaande het minderen in de dagdelen of het stoppen zijn bindend. De overweging hiervoor zal altijd in overleg gebeuren met de ouder(s).

Gegevens privacywetgeving (AVG)

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u, uw minderjarige zoon of dochter,  door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dit houdt in dat het Studeerlokaal:

 • De persoonsgegevens die ze verstrekt zal afstemmen op het doel waarvoor deze gebruikt worden. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, die van uw zoon of dochter, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Uw gegevens en of die van uw zoon of dochter, nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking zal stellen aan derden.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door het Studeerlokaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Uitvoering geven aan het begeleidingstraject en opstellen van een dossier;
 • Administratieve doeleinde;
 • Afhandeling van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uit voeren.

Voor bovenstaande doelstellingen kan het Studeerlokaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, achternaam, tussenvoegsels
 • Geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats, land
 • Telefoonnummer
 • geboortedatum
 • E-mailadres
 • schooljaar | niveau
 • schoolmentor

Uw persoonsgegevens worden door het Studeerlokaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode gedurende het traject en 15 jaar erna, zoals wettelijk is vastgesteld voor zorgverleners.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.